หลักสูตรที่เปิดสอน

 ส


 

 

วิทยาลัยได้เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใน  2  ประเภทวิชา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได้แก่ สาขางานยานยนต์  และสาขางานไฟฟ้ากำลัง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ   ได้แก่ สาขางานการบัญชี   สาขางานการตลาด  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)  และสาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

มีการจัดการเรียนการสอนด้วยรอบการเรียนที่หลากหลาย ทั้งรอบเช้า  รอบบ่ายสมทบ  ระบบปกติ  และระบบทวิภาคี

ที่นักเรียน นักศึกษา สามารถเลือกเรียนได้ตามความพร้อมและความสนใจ

ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ทำงานควบคู่กับการเรียน

สร้างรายได้ระหว่างเรียน    จบแล้วมีงานทำ  รองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและประชาคมอาเซียน

 

                                                   หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์                                                     Download

                                     

                                                  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้ากำลัง                                                  Download

                                     

                                                 หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี                                                     Download

                                     

                                                 หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                     Download

                                     

                                                หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่                                 Download

                                   

                                               หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (จบ ปวช.) (จบ ม.6)       Download

 

                                             หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง (จบ ปวช.) (จบ ม.6)          Download

   

                                            หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี (จบ ปวช.) (จบ ม.6)                    Download

                                

                                          หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (จบ ปวช.) (จบ ม.6)          Download

                                     

                                        หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (จบ ปวช.) (จบ ม.6)     Download

Visitors: 93,448