หลักสูตรที่เปิดสอน 

 

วิทยาลัยได้เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใน  2  ประเภทวิชา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได้แก่ สาขางานยานยนต์  และสาขางานไฟฟ้ากำลัง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ   ได้แก่ สาขางานการบัญชี   สาขางานการตลาด  และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มีการจัดการเรียนการสอนด้วยรอบการเรียนที่หลากหลาย ทั้งรอบเช้า  รอบบ่ายสมทบ  ระบบปกติ  และระบบทวิภาคี

ที่นักเรียน นักศึกษา สามารถเลือกเรียนได้ตามความพร้อมและความสนใจ

ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ทำงานควบคู่กับการเรียน

สร้างรายได้ระหว่างเรียน    จบแล้วมีงานทำ  รองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและประชาคมอาเซียน

 

                                                   หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์                                            Download

                                     

                                                  หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้ากำลัง                                         Download

                                     

                                                 หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี                                            Download

                                     

                                                 หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                            Download

                                     

                                                หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีก                                      Download

                                   

                                               หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานยานยนต์ (จบ ปวช.)                          Download

           

                                              หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานยานยนต์ (จบ ม.6)                              Download

                                     

                                             หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง (จบ ปวช.)                         Download

           

                                            หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง (จบ ม.6)                            Download

                                     

                                            หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี (จบ ปวช.)                            Download

           

                                           หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี (จบ ม.6)                                Download

                                     

                                          หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จบ ปวช.)               Download

           

                                         หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จบ ม.6)                  Download

                                     

                                        หลักสูตร และรายวิชา ระดับ ปวส. สาขางานธุรกิจค้าปลีก                                             Download

Visitors: 13,062