สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย 

 

ตราประจําวิทยาลัย

 

ตราประจำวิทยาลัย

 

                   สัญลักษณ์เรือสําเภา หมายถึง เมื่อนําความรู้ ความรุ่งเรืองมาสู่ภูมิภาคนี้ ซ้อนด้วยสัญลักษณ์ของ ควงอาทิตย์ทอแสงผ่านใบเรือสําเภา ซึ่งเปรียบได้กับแสงสว่างทางปัญญา ที่เปล่งประกายในดินแดนภาค ตะวันตกของประเทศ เสมือนหนึ่งว่าดวงอาทิตยมาขึ้นทางทิศตะวันตกอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนสัญลักษณ์รูปคัตเตอร์ 9 แฉก ที่ล้อมรอบเรือสําเภานั้นสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาหลักของสถาบันฯ ในการสร้างคนสร้างความรู้ทางการช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจพร้อม ทั้งเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค ความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคนี้สินไป สีประจําวิทยาลัย ขาว แดง

 

สัตว์ประจําวิทยาลัย

 

                    สัตว์ประจําสถาบัน “ผึ้งทอง" ซึ่งเป็นสัตว์ที่นําดูเอาไว้เป็นตัวอย่างเนื่องจากมีความรักความสามัคคีรัก พวกพ้องมีการทางานเป็นหมู่คณะที่มีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอยู่ที่สะอาดไม่ทําร้าย สัตวขึ้นเพื่อนํามาเป็นอาหาร เพราะถึงจะกินน้าหวานจากเกสรดอกไม้เท่านั้น อีกทั้งผลิตผลของผึ้ง ซึ่งได้แก่ นาผึ้งยังเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยอีกด้วย

 

ต้นไม้ประจําวิทยาลัย

 

                    ต้น “มุจลินทร” หรือ “จิก” Baringonia acutangula เป็นพรรณไม้ชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ซึ่งกล่าวได้ว่า หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์และต้นไทรแห่งละ 7 วัน ในขณะที่ประทับ ใต้ต้นจิกได้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันอากาศก็เย็นมาก

Visitors: 93,448