วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์


 

 

วิสัยทัศนของวิทยาลัย

                    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่ผลิตนักเรียน นักศึกษา ด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีมีทักษะทางสังคมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เป็นที่ ยอมรับของชุมชน

 

พันธกิจ

                    1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

                   2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความชํานาญในหน้าที่และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

                  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมตามปรัชญาของวิทยาลัย

                 4. พัฒนาความร่วมมือกับชุมชน

                 5. มุ่งรองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (AEC)

 

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย

 

อัตลักษณ์

                    คนดี มีมารยาท ใฝ่คุณธรรม ฝีมือเด่น ห่างไกลยาเสพติด

 

เอกลักษณ์

                    สถานศึกษาที่เป็นเลิศในระบบการดูแลติดคาม และเปิดโอกาสทางการศึกษา

Visitors: 93,457