ปรัชญาของวิทยาลัย

    

 


 

 

                    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี มีแนวนโยบายและมุ่งสอนให้นักเรียนเป็นคนที่มีความรู้ เพื่อนําไปประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคมที่ดีได้ คุณลักษณะของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีทุกคนต้องมีวิชาดี มีคุณธรรม งามมารยาท

 

               1. เข้มเรืองวิชาการทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

                     - ครูทุกคนต้องมีโครงการสอน มีแผนการสอนตลอดเทอม และเตรียมการสอนอย่างดีก่อนเข้าสอนนักเรียน

                     - นักเรียนจะได้รับการอบรมการเรียน การอ่านหนังสืออย่างถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนที่วิทยาลัยนี้

                    - นักเรียน ปวช.3 ต้องออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 2 เป็นเวลา 200 ชั่วโมง และก่อนจบการศึกษา จะได้รับการทดสอบคุณภาพทางด้านวิชาการและปฏิบัติ เรียกว่า “Q.C.E” ของวิทยาลัยเพื่อให้แน่ใจว่า มีคุณภาพได้มาตรฐานของวิทยาลัยทุกคน ผู้ที่ไม่ผ่าน วิทยาลัยจะทําการสอนซ่อมเสริมเพิ่มวิชาการ ให้จนได้คุณภาพ

 

               2. มีคุณธรรม

                    สิ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าด้านวิชาการ คือ คุณธรรมของนักเรียน วิทยาลัยให้ความสําคัญทางด้านจิตใจ ของนักเรียนมากพอ ๆ กับวิชาการ ครูทุกคนจะพยายามอบรมนักเรียนให้มี

                    - ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะคุณพ่อ คุณแม่

                    - มีความสัตย์ซื้อทั้งคําพูดและการกระทํา

                    - มีความเมตตาต่อบุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยจัดให้มีการใส่บาตร ฝึกสมาธิ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเป็นประจําตลอดทั้งปี

 

               3. งามมารยาท

                     บุคลิกภาพดี มีส่วนทําให้ผู้พบเห็นยอมรับ เมตตารักใคร่ และให้โอกาส วิทยาลัยของเรามีมาตรการ ในการอบรมศิษย์ให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดีดังนี้

                    - กวดขันเรื่องการแต่งกายสะอาด ถูกระเบียบ เรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่และ สถานการณ์

                    - เป็นผู้มีสัมมาคารวะ วาจาสุภาพเรียบร้อย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

                    - มีจิตใจร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส มองโลกในแง่ดี

 

                    นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของเรา คือ เรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาของ เยาวชนที่สําคัญมากในปัจจุบัน วิทยาลัยเข้มงวดเป็นพิเศษในการตรวจสอบผู้ที่จะสมัครเข้าเรียน และเพื่อความปลอดภัยจากยาเสพติดของบุตรหลานท่าน ผู้ใดมียาเสพติดอยู่ในครอบครองวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน

 

                    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ดําเนินการให้มีความพร้อม 3 ประการ คือ

                    1. ความพร้อมของวิทยาลัย

                   2. ความพร้อมของครู อาจารย์

                  3. ความพร้อมของนักเรียน

 

                    ความพร้อมของวิทยาลัย หมายถึง ความพร้อมในการจัดการและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาคารเรียน โรงฝึกงาน วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะควก อาทิเช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องพยาบาล นันทนาการและอื่น ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนดําเนินไปด้วยดี

 

                    ความพร้อมของครู อาจารย์ หมายถึง ความพร้อมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจใน บทเรียน ให้คําแนะนํา ตักเตือนชี้แนะในทางที่ถูกที่ควรให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่มีความรู้ และวางตนไปตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

 

                    ความพร้อมของนักเรียน หมายถึง ความพร้อมในการจัดระบบต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น ความพร้อมทางกาย คือมีร่างกายสมบูรณ์ มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะรับประสบการณ์ใหม่และนําสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจําวัน ความพร้อมทางการเรียน คือมีความตั้งใจเรียน สนใจต่อ บทเรียน มีความขยัน อดทน ต่อการฝึกทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองให้มากที่สุด

 

                    แนวนโยบายดังกล่าวมาแล้วข้างต้น วิทยาลัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้อง คือ วิทยาลัย อาจารย์และ นักเรียนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้กิจการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความมุ่งหมาย ที่วิทยาลัยได้ตั้งไว้ อันจะเป็นผลดีต่อการศึกษา และประเทศชาติสืบไป

 

Visitors: 93,448