ประวัติวิทยาลัย

 

 


 

                   เป้าหมายของการศึกษาโดยทั่วไปนั้น ต้องการให้กุลบุตร กุลธิดาเป็นคนที่มีความรู้มีอาชีพประกอบ การงานและสามารถ ดำรง ชีวิตอยู่ในสังคมที่ดีได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึง สิ่งเหล่านี้ เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพออกไปอยู่ในสังคม อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในที่สุด ประเทศจะเจริญก้าวหน้าได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับประชากรของชาติ ถ้าทุกคนมีการศึกษา อยู่ดีกินดี ก็ย่อมจะทำให้สังคมนั้น ประเทศนั้นเจริญ รุ่งเรืองไปด้วย

 

                    อาจารย์เอกมล และอาจารย์ภัทราภรณ์ แสงหิรัญ ซึ่งท่านทั้งสองจบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัย Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นผู้หนึ่งที่มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ต่อการศึกษา ของชาติด้วยดีเสมอมา ซึ่งอาจารย์เอกมล ท่านมีชีวิตที่คลุกคลีกับการศึกษามาตลอดโดยมีวิทยาลัยในเครือทั้งหมด 7 วิทยาลัย ได้แก่

 

              1. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

             2. โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

            3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

            4. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

            5. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

            6. โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี

            7. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

                    และจากประสบการณ์นี้เองที่ปลูกฝังให้ท่านอาจารย์เอกมลมีจิตใจรักที่จะสร้างคนด้วยการให้ความรู้ และทักษะวิชาชีพ

 

                    ด้วยความพร้อมทางด้านวิชาการ การบริหาร และความพร้อมด้านเครื่องมือในการเรียนการสอน กอปรกับ อาจารย์ภัทราภรณ์เป็นลูกหลานชาวจังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น ท่านทั้งสองจึงมีความคิดว่าน่าจะทําอย่างไรที่จะ สามารถให้ความรู้ และพัฒนาลูกหลานได้ และเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กได้เรียนใกล้บ้าน แต่มีคุณภาพเหมือน เรียนในกรุงเทพฯ กล่าวคือต้องการจะพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม และด้านบุคลิกภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนที่จบจากสถาบันของเรามีความมั่นใจว่ามีพื้นฐานที่แน่น และมั่นคง พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจด้วยความมั่นใจ ท่านทั้งสองจึงเปิดวิทยาลัยแห่งที่ 4 ที่   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 

                    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี จัดตั้งและเปิดทําการสอนในปีการศึกษา 2539 โดยในปีแรกได้เปิดการสอนสายวิชาบริหารธุรกิจในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร วิชาชัพชั้นสูง และเปิดสอนสายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งนี่วิทยาลัยได้กําหนด แผนในการขยายทั้งในระดับการเรียนที่สูงขึ้นและการขยายแผนกช่างอุตสาหกรรม และแผนกบริหารธุรกิจต่อไป ปัจจุบันเปิดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดังนี้

 

ระดับปวช. (รับผู้จบ ม.3, กศน. ม.1)

          สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม                                             สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

               - แผนกช่างยนต์                                                            - แผนกการบัญชี

               - แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง                                                 - แผนกการขาย

                                                                                                     - แผนกการเลขานุการ

                                                                                                     - แผนกคอมพิวเตอร์

                                                                                                    - แผนกธุรกิจค้าปลีก

                                                                                                    - แผนกการท่องเที่ยว

 

ระดับ ปวส. (รับผู้จบ ปวช., ม.6, กศน. ม.6)

          สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม                                             สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

               - แผนกช่างยนต์                                                            - แผนกการบัญชี

               - แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง                                                 - แผนกการตลาด

                                                                                                     - แผนกการเลขานุการ

                                                                                                    - แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                                                                                   -  แผนกมัคคุเทศก์ทั่วไป

 

                    เพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาทุกคน จะให้ความมั่นใจและภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษา ในสถาบันแห่งนี้เพราะผู้จัดตั้งมีแนวนโยบายและเจตจํานงอันแน่วแน่ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ ผลดังนั้นเชื่อว่าการศึกษาก็จะเป็นไปตามเจตจํานงที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ

 

Visitors: 93,448