เกี่ยวกับวิทยาลัย

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี


  • เป้าหมายของการศึกษาโดยทั่วไปนั้น ต้องการให้กุลบุตร กุลธิดาเป็นคนที่มีความรู้มีอาชีพประกอบ การงานและสามารถ ดำรง ชีวิตอยู่ในสังคมที่ดีได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกา...

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี มีแนวนโยบายและมุ่งสอนให้นักเรียนเป็นคนที่มีความรู้ เพื่อนําไปประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคมที่ดีได้ คุณลักษณะของนักเรียนที่สําเร็...

  • วิสัยทัศนของวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่ผลิตนักเรียน นักศึกษา ด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีมีทักษะทางสังคม...

  • ตราประจําวิทยาลัย สัญลักษณ์เรือสําเภา หมายถึง เมื่อนําความรู้ ความรุ่งเรืองมาสู่ภูมิภาคนี้ ซ้อนด้วยสัญลักษณ์ของ ควงอาทิตย์ทอแสงผ่านใบเรือสําเภา ซึ่งเปรียบได้กับแสงสว่...

  • มาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี เรา KOMTECH หลอมหล่อหัวใจ เอาไว้ร่วมกัน รวมจิตผูกพัน ยึดมั่นความดี เป็นจุดมุ่งหมาย ...


  • ส วิทยาลัยได้เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใน 2 ประเภทวิชาประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขางานยานยนต์ และสาขางานไฟฟ้ากำลังประเภทวิชาพ...

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ http://www.bit.ac.th วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ http://www.btad.ac.th วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเท...

  • ติดต่อเรา / แผนที่ :: วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี (KOMTECH) 293/2 หมู่ 2 ตรงข้ามการไฟฟ้าอำเภอท่าม่วง ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110 โทร...
Visitors: 93,448